Contacteer ons
+32 (0)15 31 22 57
Werkuren
07 - 17h
email-84
Support 24/7
info@deceuster.com
De Ceuster - horti, sport en infra
SPORT
Meer informatie over SPORT? 
Neem contact op
ING. Kim Swinnen
Verantwoordelijke Sport
+32 (0)475 32 71 58
+32 (0)15 31 22 57
ksw@deceuster.com
Project aanvragen
DRAINAGE'VAK'ATURESCONTACT

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Offertes – Orderbevestigingen.

Onze offertes en orderbevestigingen zijn slechts 5 dagen geldig tenzij wij ervoor opteren om deze alsnog uit te voeren.

Artikel 2. Leveringstermijn.

De leveringstermijnen die bepaald werden, zijn niet-bindend en worden slechts als aanwijzing gegeven, zodanig dat een eventuele vertraging aan de klant in geen geval recht geeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 3. Leveringsplaats – Risico.

Alle leveringen worden gedaan in de exploitatiezetel te Sint-Katelijne-Waver. De overhandiging van de goederen geschiedt op geldige wijze door de terbeschikkingstelling van het verkochte materiaal aan de klant in onze lokalen zodra de goederen geïndividualiseerd zijn. De klant draagt in ieder geval het risico van de goederen vanaf deze terbeschikkingstelling, zelfs ingeval van franco verkoop of van vervoer door ons.

Artikel 4. Waarborgverpakkingen – paletten.

Ingeval producten worden geleverd op paletten, in aangerekende verpakking of elke andere waarborgverpakking, zal de waarborgsom eveneens aan de klant worden gefactureerd. Enkel indien de verpakking / palet in goede staat en niet gebruikt voor andere doeleinden franco aan onze exploitatiezetel te Sint-Katelijne-Waver wordt terugbezorgd, zal de betreffende waarborgsom in mindering worden gebracht. Naar onze keuze kan de waarborgsom worden terugbetaald of in mindering worden gebracht van elke zelfs niet-vervallen vordering die wij op de klant hebben in hoofdsom, schadebeding, intresten en kosten.

Artikel 5. Uitvoering van werken.

De klant garandeert ons dat:

 • de werf goed bereikbaar is met een trekker/oplegger combinatie;
 • de terreinen waar de werken uitgevoerd dienen te worden zonder schade aan wegenis bereikbaar zijn met de machines die ingezet zullen worden;
 • hij zal zorg dragen voor de plaatsing van rijplaten teneinde de werf zonder schade aan wegenis en materiaal te bereiken;
 • hij, voor, tijdens en na de uitvoering van de werken, zal zorg dragen voor het reinigen van de openbare en andere wegen;
 • hij over de nodige vergunningen beschikt en dat de uit te voeren werken hiermee overeenstemmen;
 • de grond normaal bewerkbaar/berijdbaar is, vrij is van stenen en vrij van genaakbare ondergrondse constructies (leidingen….);
 • hij de ligging van ondergrondse leidingen/obstakels met duidelijk zichtbare bakens op het terrein zal afbakenen met opgave van diepte t.o.v. referentiepeil en met een maximum foutmarge van 20 cm in alle richtingen. Tevens zal hij zorg dragen voor het tegen ontvangstbewijs terbeschikking stellen van gedetailleerde plannen met vermelding van de ondergrondse leidingen en ondergrondse obstakels met een maximale foutmarge van 20 cm in alle richtingen en dit ten laatste bij aanvang van de werken. Bij gebrek aan plannen en/of duidelijk zichtbare bakens mogen wij ervan uit gaan dat de werken ongestoord kunnen uitgevoerd worden en wordt afgezien van alle aansprakelijkheden m.b.t. beschadiging van de leidingen/obstakels;
 • een eventueel referentieniveau duidelijk gesignaleerd zal zijn op de werf en dat dit ten laatste bij aanvang van de werken tegen ontvangstbewijs zal worden overgemaakt;
 • de meer-aan/of afvoer van grond bij nivelleringswerken t.o.v. een vooraf overeengekomen niveau niet in de overeenkomst is begrepen en hem aldus afzonderlijk en bijkomend kan worden aangerekend;
 • de kosten van specifieke veiligheidsmaatregelen, die in opdracht van de veiligheidscoördinator of in zijn opdracht opgelegd worden, niet in de overeenkomst zijn begrepen en hem dus afzonderlijk en bijkomend zullen kunnen worden aangerekend;
 • bij werken langs of op de openbare weg, de wegsignalisatie niet in de overeenkomst is begrepen en hem dus afzonderlijk en bijkomend zal kunnen worden aangerekend;
 • hem de technische specificaties en/of gebruiksrichtlijnen en/of veiligheidsrichtlijnen van de gebruikte/geleverde materialen gekend zijn;
 • bij glasbehandeling, het opvangen en verwijderen van de effluenten uitsluitend ten zijnen laste en zijn verantwoordelijkheid is;
 • bij glasbehandeling buiten, hij de nodige maatregelen treft om schade door drift in een zone van minimum 50 m rond het te behandelen object te voorkomen (afdekking van planten, verwijderen van voertuigen…);
 • bij glasbehandeling binnen, het beschermingsniveau van de elektrische installatie minimum IP44 is, teneinde elektrocutie en schade aan de installatie te voorkomen;
 • bij glasbehandeling, hij beton en natuursteen zal afschermen teneinde alle schade te voorkomen;
 • ingeval zijn installaties operationeel dienen te zijn tijdens de uitvoering van werken, hij permanent aanwezig dient te zijn om deze toestellen te bedienen. Indien hij hiervoor in gebreke blijft, kunnen wij de installaties zelf bedienen zonder dat hiervoor echter enige aansprakelijkheid kan worden aanvaard. Wij kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor enige stilliggingsschade uit welke hoofde ook.
 • wij het recht hebben om, zonder voorafgaande kennisgeving, de samenstelling of constructie van bepaalde materialen en de uitvoeringstechnieken te wijzigen teneinde alle nuttige verbeteringen aan te brengen;

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid zo de klant betreffende hoger vermelde garanties in gebreke blijft. In dat geval zal de klant ons tevens dienen te vrijwaren voor elke mogelijke vordering die lastens ons zou worden gesteld.

Artikel 6. Klachten.

Eventuele klachten betreffende de hoeveelheid, aard, hoedanigheid en conformiteit van de goederen / werken dienen, op straffe van verval, op het ogenblik van de aanvaarding te geschieden en alleszins uiterlijk 5 dagen na ontvangst per aangetekend schrijven aan ons te worden bevestigd. Klachten betreffende verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, uiterlijk 8 dagen na de ontdekking en ten laatste 6 maanden na de levering per aangetekend schrijven aan ons te worden bevestigd. In geen geval kan een klacht ertoe leiden dat de betaling van de prijs geheel of gedeeltelijk wordt opgeschort.

Onze aansprakelijkheid is alleszins dubbel beperkt, enerzijds tot maximaal 100 % van de overeengekomen waarde van de geleverde goederen en tot 40 % van de overeengekomen waarde van de werken met uitsluiting van alle andere vergoedingen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, zoals ondermeer schade aan personen, goederen en gewassen van de klant of derden en, anderzijds tot de bedragen die door onze verzekeraars worden uitbetaald en waarvoor dekking wordt verleend. Deze dubbele beperking geldt voor het totaal van hetgeen de klant en eventuele derden te vorderen zouden hebben.

Bij uitvoering van werken in onderaanneming werken wij volledig conform de instructies van de hoofdaannemer en onder diens verantwoordelijkheid en zonder enige verantwoordelijkheid voor een eventueel gebrekkig concept. Bij uitvoering van werken volgens lastenboeken werken wij conform de richtlijnen van het lastenboek en onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en zonder enige verantwoordelijkheid voor een eventueel gebrekkig concept.

Onvoldoende opkomst van gezaaide gewassen ten gevolge van droogte; onvoldoende werking van gewasbeschermingsmiddelen of schermmiddelen ten gevolge van neerslag onmiddellijk na de behandeling kan in geen geval verantwoordelijkheid doen ontstaan in onzen hoofde. Hetzeflde geldt wat betreft de opkomst van onkruiden en ongewenste grassen na zaaiwerkzaamheden van grassen. Een en ander geldt uiteraard behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht. De in dit artikel vervatte uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring zijn mede bedongen ten behoeve van onze ondergeschikten en van degenen die door ons voor de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

Artikel 7. Betaling.

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn onze facturen contant betaalbaar op onze exploitatiezetel te Sint-Katelijne-Waver. Eventuele wisselrisico’s zijn uitsluitend ten laste van de klant die ons hiervoor zal dienen te vergoeden en te vrijwaren. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling hebben onze vertegenwoordigers of agenten geen toelating om gelijk welke sommen in onze naam in ontvangst te nemen.

Artikel 8. Wanbetaling.

Voor bedragen die door de klant op de vervaldag niet zijn betaald, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 1% per maand verschuldigd waarbij elke begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd. Bovendien is de klant bij laattijdige betaling een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt bepaald op 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 125,00. Wij behouden ons tevens het recht voor om de werkelijk geleden schade te bewijzen. De niet-betaling op de vervaldag van één factuur maakt alle andere facturen, zelfs niet-vervallen, onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Schuldhernieuwing.

Het trekken, aanvaarden of in omloop brengen van wissels of andere verhandelbare documenten brengt geen schuldvernieuwing teweeg en houdt geen afwijking in op deze voorwaarden.

Art. 10. Schuldvergelijking.

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling vormen alle vorderingen met dezelfde klant, ongeacht hun rechtskarakter of de eraan verbonden voorwaarden, onderdeel van één overeenkomst waarvan de wederzijdse verplichtingen elkaar voortdurend compenseren.

Artikel 11. Verbintenissen.

Wij nemen geen enkele resultaatverbintenis op ons. Al onze verbintenissen zijn te beschouwen als middelenverbintenis. Eventuele verbintenissen aangegaan door onze vertegenwoordigers of agenten buiten het kader van deze voorwaarden binden ons slechts na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door onze directie.

Artikel 12. Wanprestatie.

Indien de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de overeenkomst lastens de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden/verbroken zijn. De schadevergoeding wegens wanprestatie van de klant wordt forfaitair vastgesteld op 15 % van de totaalprijs met een minimum van € 500,00, onverminderd de kosten van juridische bijstand.

Wij behouden ons tevens het recht voor om de uitvoering in natura te vervolgen en/of de werkelijke schade te bewijzen.

Elke wanprestatie van de klant geeft ons eveneens het recht de nog niet uitgevoerde leveringen en/of werken, al dan niet dringend, op te schorten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

Artikel 13. Kredietwaardigheid.

Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt, ondermeer door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant of andere aanwijsbare redenen, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden en/of de werken reeds geheel of gedeeltelijk werden gepresteerd, de gehele bestelling of een gedeelte ervan te op te schorten totdat de klant is overgegaan tot het stellen van de nodige waarborgen voor de goede uitvoering van zijn verplichtingen. Indien de klant weigert om hierop in te gaan, zal dit een wanprestatie zijn in zijnen hoofde in de zin van artikel 12 en zal dit artikel integraal van toepassing zal zijn.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud.

De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van zowel de hoofdsom, het schadebeding, de intresten en de kosten. Alle risico’s zijn ten laste van de klant. De betaalde voorschotten blijven ons verworven als schadevergoeding ondermeer voor de eventuele verliezen bij wederverkoop. Ingeval de klant de ons toebehorende goederen verkoopt, zelfs verwerkt, draagt hij alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze verkoop aan ons over. Hij verbindt er zich toe zijn wederpartij hiervan in te lichten.

Art. 15. Referentie.

Wij behouden ons steeds het recht voor om, op de door ons te bepalen wijze, intern en extern te communiceren aangaande de samenwerking met de klant, met begrip van alle mogelijke vormen van communicatie voor marketing- of reclame-doeleinden. De klant verleent ons onvoorwaardelijke toestemming om hiervoor het nodige fotografisch en audiovisueel materiaal te produceren en de klant verbindt er zich toe hieraan volledige medewerking te verlenen.

Artikel 16. Bevoegdheid – Toepasselijk recht.

Ingeval van betwisting, zijn enkel de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel, deze van onze exploitatiezetel of deze van de woonplaats/maatschappelijke zetel van de klant, naar onze keuze, bevoegd.

Alleszins zijn de Belgische rechtbanken bevoegd en is enkel Belgisch recht van toepassing.

Art. 17. Verzaking – Nietigheid – Voorrang.

Het niet-toepassen van één of meer bepalingen van onderhavige voorwaarden kan door de klant nooit als verzaking aan deze voorwaarden worden aanzien.

De nietigheid van één of meer artikelen of een gedeelte van een artikel tast geldigheid van deze voorwaarden niet aan.

Onze voorwaarden hebben in ieder geval voorrang op deze van de klant die, door het plaatsen van de bestelling, afstand doet van zijn eigen algemene voorwaarden en hierop geen aanspraak meer zal maken.

Wij wijzen onze klanten er uitdrukkelijk op dat wij geen algemene voorwaarden / inkoopvoorwaarden / aankoopvoorwaarden, onder welke benaming ook, van de klant aanvaarden.

Onze voorwaarden zijn geldig vanaf 01/07/2013 en annuleren alle voorgaande versies.

Copyright © 2022 De Ceuster nv All rights reserved