Beslissingscriteria voor het onderhoud van natuurgrasvelden

Welk zijn de beslissingscriteria voor het onderhoud van een natuurgrasveld?

1. Welke renovatiewerken zijn vorig jaar uitgevoerd?

Hebben de uitgevoerde renovatiewerken van vorig jaar (mei –juni) na deze uitvoering geresulteerd in een gesloten grasmat van goede kwaliteit bij het begin van het nieuwe speelseizoen? Zo niet, wat was volgens u hiervan de oorzaak?

2. Waren er problemen met droogte gedurende de zomermaanden?

Voor het welslagen van de renovatiewerken is voldoende water essentieel. Tijdens droge zomermaanden kan de natuurlijke neerslag onvoldoende zijn en dient kunstmatig beregenen overwogen te worden.

3. Tot welke periode van het speelseizoen is de grasmat voldoende goed gebleven?

 • Tot oktober – november?
 • Tot januari – februari?
 • Tot april – mei?

4. Indien de grasmat tijdens het speelseizoen onvoldoende van kwaliteit is gebleken, welke is dan de vermoedelijke oorzaak?

 • Overbespeling?
 • Watertekort tijdens zomermaanden?
 • Wateroverlast?
 • Slechte beworteling?
 • Straatgrasproblemen?
 • Bodemziektes: aaltjes, bodeminsecten?
 • Maairegime?

5. Waren er problemen met wateroverlast (plassen water etc.)?

 • Waar op het speelveld?
 • Wanneer in het speelseizoen?

6. Indien problemen met wateroverlast, is dit ten gevolge van:

 • Structuurproblemen bovengrond? (Rollen is uit den boze!) Indien ja, op te lossen door gespecialiseerde verluchtingsmachines.
 • Slechte drainage ondergrond? Indien ja, controle bestaand en/of installatie nieuw drainagesysteem.

7. Is het dagelijks/wekelijks onderhoud van de grasmat volgens afspraak kunnen uitgevoerd worden?

 • Door de gemeente?
 • Door de clubmedewerkers?
 • Door anderen?

8. Hoeveel bemestingsbeurten zijn in de praktijk haalbaar/gepland?

Het aantal geplande bemestingsbeurten zal medebepalend zijn voor de keuze en de dosis van het type meststoffen. Een extra grondontleding kan aangewezen zijn om de keuze nog beter af te stemmen op de behoeften van de grasmat.

9. Welke opmerkingen/klachten over de grasmat zijn herhaaldelijk geformuleerd door de verschillende gebruikers?

 • Te weinig gras?
 • Hobbelig terrein?
 • Modder?
 • Wateroverlast?

En kan hiervoor door een aangepast renovatieprogramma en goed dagelijks onderhoud een oplossing geboden worden?

10. Waren er ook extra-sportieve activiteiten op de grasmat, welke en wanneer?

Zo ja, hebben deze een nefaste invloed gehad op de kwaliteit van de grasmat tijdens het speelseizoen en kan dit in de toekomst vermeden/opgelost worden?